ZANIM UTWORZYSZ KONTO W SYSTEMIE NABORU

1. Stwórz listę wybranych klas (oddziałów) w konkretnych szkołach.
Na podstawie informacji ze stron internetowych oraz na bazie faktów poznanych w czasie dni otwartych w poszczególnych szkołach stwórzcie listę oddziałów, do których będziecie aplikować (będziecie - to znaczy niepełnoletni uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie, bo to oni składają podpisy na wniosku). Postarajcie się ustalić, który z oddziałów jest na pierwszym miejscu preferencji, a które na dalszych.

2. Upewnij się, czy do wybranych oddziałów obowiązują sprawdziany kompetencji
językowych (klasy dwujęzyczne, w których część przedmiotów jest wykładana w języku obcym), sprawności fizycznej (klasy sportowe) albo uzdolnień kierunkowych (np. klasy artystyczne). Terminy takich sprawdzianów ustalane są przez poszczególne szkoły w ramach przedziału czasu ustalonego przez kuratora dla danego województwa.

3. Poznaj termin wypełniania i składania wniosków.

To ważne, by wniosek złożyć dokładnie w przewidzianym terminie. Nawet jeśli w waszym przypadku rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny, wniosek trzeba będzie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

4. Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie do technikum lub szkoły branżowej, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu.

Takie zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badanie kandydat uzyskuje w szkole, do której stara się dostać. Zaświadczenie należy przynieść do wybranej szkoły wtedy, gdy kandydat zostanie do niej zakwalifikowany i będzie w niej potwierdzać wolę nauki. To co prawda dość odległy termin (już po zakończeniu roku szkolnego), ale o dogodny termin wizyty u specjalisty medycyny pracy warto postarać się zawczasu.

NABÓR ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową lub gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP -zakładanie konta w systemie od 13 maja 2019r.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie slaskie.edu.com.pl

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru od 13 maja do 25 czerwca 2019 r

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji tj. 25 czerwca można zmieniać wybrane szkoły i klasy. Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.
 • po wydrukowaniu wniosku nie wolno dokonywać zmian na koncie w systemie
 • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:  III ETAP-wprowadzanie danych o ocenach Do dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w etapie IV, najpóźniej do 25 czerwca 2019r.

  Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia.

  IV ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

  Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: . świadectwo ukończenia szkoły (kopia) . zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu (kopia)

  V ETAP -zapoznanie się z wynikami naboru 16 lipca 2019r.

  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em. od 16 lipca do 18 lipca 2019r. nastąpi wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.

  VI ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki od 16 lipca do 24 lipca 2019r.

  Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

  UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły. 25 lipca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

   

           
                GIMNAZJUM                         PODSTAWÓWKA