Informacja dla rodziców i uczniów

rok szkolny 2018/2019

 

1.     Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego
, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

2.     Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują podręczniki dostosowane do potrzeb.

3.     Zakup Rodziców:
- podręcznik do języka niemieckiego w klasie 1 i 4 szkoły podstawowej
- podręcznik do religii


ZAKUP I WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

1.     Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów edukacyjnych oraz gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor szkoły.

2.     Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów są gromadzone w bibliotece szkolnej.

3.     Szkoła nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

    4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
Informacje
znajdują się w regulaminie: http://www.sp2.lubliniec.pl/biblioteka/podreczniki.htm
 

     5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.                 

 

     Dyrektor Szkoły

Agnieszka Stelmaszczyk